Zamów online

Regulamin

REGULAMIN SERWISU
tandoor.gusti.pl

 

§ 1
WPROWADZENIE

1. Właścicielem serwisu internetowego znajdującego się pod adresem nazwa, zwanego dalej Serwisem, jest Tandoor - Kuchnia Indyjska Urszula Sharma wpisane do rejestru przedsiębiorców pod numerem NIP 8471489571 oraz numerem REGON 366757981, adres poczty elektronicznej: tandoorolsztyn@gmail.com.

2. Regulamin cateringu określa rodzaje oraz zakres świadczenia usług drogą elektroniczną, telefoniczną i za pośrednictwem Serwisu internetowego, zasady zawierania umów za pomocą Serwisu internetowego oraz poczty email, zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy oraz tryb postępowania reklamacyjnego i odstąpienia od umowy.

3. Przepisy Regulaminu nie uchybiają powszechnie obowiązującym przepisom prawa dotyczącym ochrony konsumentów.

 

§ 2
DEFINICJE

1. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła umowę o świadczenie Usługi z Usługodawcą

2. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

3. Prawa konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

4. Regulamin – niniejszy Regulamin Serwisu Internetowego;

5. Serwis Internetowy, Serwis – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym tandoor.gusti.pl oraz jego subdomenami;

6. Umowa – umowa o świadczenie Usług zawierana pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, której integralną częścią jest Regulamin;

7. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem;

8. Usługobiorca – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna; albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usług Elektronicznych dostępnych w Serwisie Internetowym;

9. Usługodawca, Sprzedawca – Tandoor - Kuchnia Indyjska Urszula Sharma. Sprzedawca jest Stroną Umowy Sprzedaży oraz Administratorem Danych Osobowych przetwarzanych w celu realizacji Umowy.

10. Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Użytkownika za pomocą Formularza Zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy o świadczenie Usługi ze Sprzedawcą;

11. Formularz zamówienia – formularz dostępny w Serwisie Internetowym, za pomocą którego Użytkownik może złożyć Zamówienie na Usługę.

 

§ 3
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia usług na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.

2. Klient zobowiązuje się do korzystania z Serwisu internetowego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami współżycia społecznego. Klient korzystający z usług Sprzedawcy zobowiązany jest również do przestrzegania niniejszego Regulaminu.

3. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie dostępny w Serwisie Internetowym, w sposób umożliwiający jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.

4. Usługodawca informuje, że korzystanie z Usług elektronicznych może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. W celu uniknięcia ryzyka wystąpienia wskazanych zagrożeń Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, tj. programy antywirusowe i zaporę sieciową.

5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej w Serwisie Internetowym.

6. Do korzystania z Serwisu Internetowego konieczne jest spełnienie warunków technicznych, tj.
1. komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
2. dostęp do poczty elektronicznej;
3. przeglądarka internetowa: Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox lub Safari;
4. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

7. Korzystanie z Serwisu internetowego oznacza każdą czynność Usługobiorcy, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi w Serwisie Internetowym.

 

§ 4
USŁUGI ELEKTRONICZNE I WARUNKI KORZYSTANIA Z NICH

1. Usługodawca umożliwia składanie zamówień za pośrednictwem Formularza zamówienia dostępnego w Serwisie internetowym przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę.

2. Z Usług elektronicznych na warunkach wskazanych w Regulaminie może korzystać każdy Usługobiorca.

3. Warunki korzystania z Formularza zamówień: 1. komputer, laptop, tablet, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu;
2. dostęp do poczty elektronicznej;
3. przeglądarka internetowa: Internet Explorer, Google Chrome, Opera, Mozilla Firefox lub Safari;
4. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

 

§ 5
METODY PŁATNOŚCI

1. Sprzedawca umożliwia następujące metody płatności: 1. przelew online lub płatność kartą za pośrednictwem systemu tPay.com,
2. gotówkowe,
3. płatność kartą.

 

§ 6
DOSTAWA

1. Dostawa realizowana jest na obszarze wskazanym w Serwisie Internetowym podczas dokonywania zamówienia.

2. Podczas przyjęcia Zamówienia do realizacji Usługodawca potwierdza możliwość dostawy pod adres, który Użytkownik wskazał w Zamówieniu.

3. Dostawa realizowana jest zgodnie z zawartą umową o świadczenie Usługi, w której wskazane są dni dostawy oraz adres, we wszystkie dni w tygodniu w godzinach wskazanych w Formularzu zamówienia.

4. Dostawa realizowana jest wyłącznie w umówionym czasie i lokalizacji. W przypadku nieodebrania dostawy przez Klienta w umówionym czasie i miejscu, Usługodawca nie dokonuje ponownej dostawy.

5. Dostawa cateringu odbywa się w następujący sposób: Sprzedawca zostawia zamówienie pod drzwiami domu, mieszkania lub lokalu Użytkownika, bądź do rąk własnych Użytkownika albo jego domownika.

6. Dostawa produktów innych niż catering odbywa się w następujący sposób: Sprzedawca dostarcza zamówienie do rąk własnych Użytkownika lub innej osoby przebywającej pod adresem wskazanym przez Użytkownika.

7. Podczas odbioru zamówienia nie jest dokonywana weryfikacja tożsamości odbierającego.

8. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za kradzież dostarczonego zamówienia sprzed lokalu miejsca dostawy.

 

§ 7
ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Zgodnie z art. 38 pkt. 4 oraz pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Klientowi będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, ponieważ przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu i posiadająca krótki termin przydatności do użycia.

 

§ 8
REKLAMACJE

1. Reklamacje związane z umową o świadczenie Usług lub Usługami elektronicznymi należy składać elektronicznie na adres: tandoorolsztyn@gmail.com lub pisemnie na adres: ul. Grunaldzka 33, 10-124 Olsztyn

2. Reklamacja musi zawierać: 1. dane identyfikacyjne Użytkownika (imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub adres siedziby firmy oraz adres poczty elektronicznej);
2 informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, m.in. rodzaj i data wystąpienia nieprawidłowości (należy również załączyć dokumentację fotograficzną);
3. roszczenie Użytkownika.

3. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

4. Usługodawca informuje Użytkownika będącego konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, m.in. poprzez złożenie przez Klienta po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęcie mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl/ ).

Wykaz stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej dostępny jest na stronie internetowej: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

Konsument może uzyskać pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

5. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym. 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Regulaminu. Usługodawca powiadomi na stronie Serwisu. Zmiana postanowień Regulaminu nie ma zastosowania do Klientów, którzy złożyli zamówienie w czasie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu.

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2022 r.